Nederland telt circa 3.300 arbeidsdeskundigen, van wie er ruim 2.850 lid zijn van de NVvA. Een deel opereert als zelfstandige, de meerderheid is werkzaam bij UWV, particuliere verzekeraars en zelfstandige bureaus.

UWV
De arbeidsdeskundigen bij UWV hebben een publiekrechtelijke taak. Zij werken samen met verzekeringsartsen en administratief juridisch medewerkers om op basis van de wet- en regelgeving (WIA, WAZ en Wajong) tot een beoordeling van de arbeidsongeschiktheid van verzekerden te komen. Zij adviseren werkgevers en houden hen aan wettelijke verplichtingen om zich voor re-integratie in te spannen. Zij beoordelen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter re-integratieverslagen en geven eerder in het traject een deskundigenoordeel af ten behoeve van werkgever en werknemer. Zij stimuleren verzekerden om hun weg terug naar de arbeidsmarkt te vinden door advies uit te brengen over ergonomische aanpassingen op de werkplek en over her- en omscholing.

Particulieren verzekeraars
Bij de particulieren verzekeringsbedrijven houden arbeidsdeskundigen zich bezig met arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen in het kader van onder meer arbeidsongeschiktheids-, ongevallen-, levens- en aansprakelijkheidsverzekeringen. De beoordelingen hebben betrekking op diverse schade-elementen, zoals verlies van arbeidsvermogen van zelfstandigen, aanpassing van werkvoorzieningen, de claim van UWV en werkgever en re-integratie. Arbeidsdeskundigen worden bovendien steeds meer ingeschakeld als probleemanalist om grote schaden te voorkomen, bedrijfshulp aan te bieden en preventie-adviezen te verstrekken.

Zelfstandige bureaus en onafhankelijke expertisebureaus
Arbeidsdeskundigen die werkzaam zijn bij zelfstandige bureaus en onafhankelijke expertisebureaus verrichten hetzelfde werk als de arbeidsdeskundigen van UWV en particuliere verzekeraars. Zij worden daarnaast ingeschakeld voor contra-expertise en arbitrage- en bindend-advieszaken. Of zij treden op in letselschade.

Arbodiensten en Re-integratiebedrijven
Bij arbodiensten en re-integratiebedrijven richten de arbeidsdeskundigen zich primair op begeleiding en toeleiding van arbeidsongeschikten naar de arbeidsmarkt. Dit kan de oorspronkelijke functie (met aanpassingen) zijn of naar een andere functie bij dezelfde of een andere werkgever. Coachen en trainen van re-integratiebegeleiders vormt ook een onderdeel van het werk van de arbeidsdeskundige, evenals advisering over ziekteverzuimpreventie en over het opzetten van bedrijfszorgplannen.

Gemeenten
Arbeidsdeskundigen die werkzaam zijn bij gemeenten hebben ook een publiekrechtelijke taak. Zij beoordelen en begeleiden arbeidsongeschikte bijstandsgerechtigden in participatie in brede zin. Het gaat hier veelal om een doelgroep met veel beperkingen en stagnatieproblemen. Coachen en trainen van consulenten, klantmanagers of casemanagers vormt ook een onderdeel van het werk van de arbeidsdeskundige. In de toekomst komt daar onder de Participatiewet het vaststellen van loonwaarde bij.

Ondernemingen
Bij ondernemingen (ook in het midden- en klein bedrijf) houden arbeidsdeskundigen zich bezig met voorkomen, beoordelen en herstellen van arbeidsongeschiktheid van medewerkers in veelal de eerste twee ziektejaren. Zij geven leidinggevenden en directie advies inzake beleid, goed werkgeverschap, passende arbeid en bemiddeling. Zij bemiddelen bij re-integratie en conflicten.

De zelfstandige arbeidsdeskundige
Een groot aantal arbeidsdeskundigen oefenen hun beroep als zelfstandige uit. Zij zijn werkzaam op alle hiervoor genoemde werkterreinen.