Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 augustus 2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Rob Dusée Arbeidsdeskundig Advies
Directeur         : Rob Dusée
KVK-nr.                      : 72269863
Adres              : Van Limburg Stirumstraat 8
5463BS Veghel
Telefoon         : 0641880066

Introductie

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verwerkt door RD Arbeidsdeskundig Advies. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. Wij doen ons uiterste best uw gegevens te beschermen.

Persoonsgegevens

Tijdens ons contact zullen wij uw vragen om uw persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u aan ons via onze website, per e-mail, telefonisch of via Whatsapp. Ook komt het voor dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via uw werkgever/ opdrachtgever in het kader van onze dienstverlening.

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eerste dag van arbeidsongeschiktheid
 • Maatmanfunctie (eigen werk)
 • Salarisgegevens
 • Beperkingenlijst van de bedrijfsarts (FML of Inzetbaarheidsprofiel)
 • Functiebeschrijving
 • Opleiding en arbeidsverleden

Doeleinden

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het arbeidsdeskundig onderzoek;
 • Het onderhouden van contact met u;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat wij hier gerechtvaardigde belangen bij hebben.

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
 • De bescherming van onze financiële belangen;
 • De verbetering van onze diensten;
 • Beveiliging en het beheer van onze systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan het noodzakelijk zijn dat wij persoonsgegevens delen met derden. In het kader van de hiervoor genoemde doeleinden kunnen wij gebruik maken van diensten van derden. Zo kan het voorkomen dat wij zelfstandige arbeidsdeskundigen inschakelen voor het uitvoeren van de overeenkomst. Daarnaast maken wij gebruik van ICT-ondersteuning voor het beheer en backup van onze gegevens. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slecht verwerken voor de voornoemde doeleinden en volgen onze instructies.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit wettelijk is toegestaan. Wij bewaren uw persoonsgegevens in elk geval zolang we deze nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Op grond van de wet zin wij verplicht om de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze administratie gedurende een periode van minimaal 7 jaar te bewaren. Na afloop van de termijn zullen wij uw gegevens vernietigen.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij nemen daarom alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Uw rechten

Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, kunt u ons vragen om deze in te zien, bij te werken, te wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Tevens kunt u bezwaar maken tegen (een gedeelte van( de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij wijzen u er voor de volledigheid op dat u door ons niet wordt onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met :

Rob Dusée Arbeidsdeskundig Advies

Directeur: De heer R. Dusée

Van Limburg Stirumstraat 8

5463BS Veghel

Tel: 0641880066

E-mail

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele herziene versies op onze website.

Nieuws
20 april 2018
9 april 2018
Archieven